# شعر

عاشقانه

شبشیرینراهدورمرگدستملخافقچوبآتشتوچون دیگی نودر جهیزیه تاریخ می درخشیروزتلخراهدورمرگسایهدرهآسمانآتشو منچون آخرین اسکناسدرجیب یک ملوان پیرمچاله ام.                                         حسین پناهی
/ 2 نظر / 18 بازدید