سالمرگی

مشخصات کتاب:

نام کتاب: سالمرگی
نویسنده : اصغر الهی
انتشارات : چشمه
قیمت : 15000 ریال


«... خواستم خوب نگاهت کنم چراغ ها کم نور شدند شب بیماری اتاق ها را پر کرد شب پشت شیشه ها بود آن سوی شیشه ها میان باغی پر ا دار و درخت. شب لای درخت ها بود. گربه ای بود که از شاخ و برگ ها آویزان بود. تن را کش می داد تا روی زمین بخسبد. می خواستم خودم را از آن همه خواب های خاکستری بیرون بیاورم. شب دستم را سفت گرفته بود و می برد.» ار متن کتاب

/ 0 نظر / 15 بازدید