" تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم ... "

و تو چه میدانی که چه میکشم آن لحظه هایی را که رهایت می کنم....
 
" گرگ هاری شده ام   پوپکم،آهوکم ... "
پ ن 1 : عنوان و اخرین خط شعریست که از اخوان بجا ماند
پ ن 2 : تا جنون فاصله ای نیست دگر فقط باور کن
باعرض پوزش
/ 4 نظر / 23 بازدید
مرضیه

چقدر كوتاه ولي بلند بود[دست]

دانیال رستمی

جمله خیلی قشنگی بود . جمله اخوان زیباترش کرد و عنوان بیشتر . اگر تو در پس لحظه های نبودن آدمها چیزایی تحمل میکنی بدون اونا هم تحمل میکنن . باور دل به دل راه داره سخت نیست

حسین وطن دوست

گرگ هاری شده ام هرزه پوی و دله در شب در این دشت زمستان زده ی بی همه چیز می دوم برده ز باد گرو تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم ---------------------------------------- انتظار خبری نیست مرا نه ز دیار و دیاری... باری! بروآنجا که تو را منتظرند برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس --------------------- منتظر ایمیلتم[بغل]