سد سکوت

همه چیز و هیچ چیز .... و شاید جایی برای زمان دلتنگی ....

بیخیالش شدم ... بیخیالم !!!
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩  کلمات کلیدی: یادداشتهایی برای تو

مرمری ؟

- ها

بریم سینما ؟

- نه بیخیالش شدم

کافه ؟

- نه بیخیالش شدم

کتاب ؟

- نه بیخیالش شدم

سیگار ؟

- نه بابا ترک کردم

مشروب ؟

- نه دیگه نمیچسبه بهم بیخیالش

راستی اون ....

- بسه ادامه نده ... نمچسبیدم بهش ... بیخیالم شد ... ترکم کرد !!!